top of page
Cranex Group OÜ Kraanade Renditingimuste Üldsätted
01.01.2024

Käesolevates renditingimustes tähistatakse osapooli kui Rentnikku ja Rendileandjat.

 

1. Rentniku Kohustused

1.1. Rentnik vastutab tõste-/laadimistööde planeerimise ja juhtimise eest.

1.2. Rentnik vastutab selle eest, et koorma kaal ja muud tõstetööde plaanile olulised andmed oleksid korrektsed ja osapooltele teada.

Rentnik peab tagama, et tõstekohtade pinnase tihedus ja tasasus tööobjekti territooriumil ja kasutatavatel teedel oleks piisav. Enne tööde alustamist peab Rentnik eemaldama või kaitsma juhtmeid, kaableid, torustikke või selgelt märkima nende asukohad. Rentniku tööde eest vastutav isik peab tagama, et kraana paigalduse kontroll toimuks enne tõstetööde alustamist. Kui tõstetööd nõuavad eriosade kasutamist või abitööde teostamist, signaalitöötajate ja riggerite kaasamist, siis vastutab nende kaasamise ja töö korraldamise ning sellega seotud kulude eest Rentnik. Rentniku tööde eest vastutav isik vastutab koorma kinnitamise ja kaasatud tööjõu tegevuse ning kasutatava varustuse/seadmete seisukorra eest.

 

2. Tühistamise Korral Kompensatsioon

Kui Rentnik tühistab kraana tellimuse ilma mõjuvate põhjusteta, on ta kohustatud hüvitama Rendileandjale tekitatud kahju.

 

3. Kaupade ja Tööde Kindlustamine

Kui Rentnik peab vajalikuks kaupade ja teostatavate tööde kindlustamist, peab ta oma kulul sõlmima puuduva kindlustuse.

 

4. Rendileandja Kohustused

4.1. Rendileandja toimetab Rentniku poolt tellitud kraana objektile kokkulepitud ajaks tehniliselt korras olekus, mis on läbinud tehnilise ülevaatuse ja mille kohta on olemas vastavad dokumendid.

4.2. Kui viivitus tekib Rendileandja süül, peab ta teavitama sellest ja põhjustest Rentniku objektijuhti. Kui Rendileandja ei edasta vastavat teavet, peab ta hüvitama Rentnikule tekitatud kahju, kuid mitte rohkem kui lepingus määratud ühe tunni rendi maksumuse viivituse ajalt.

4.3. Kraanajuht peab oma töös järgima Rentniku tööde eest vastutava isiku juhiseid ja korraldusi. Kraanajuht peab oma tööd sooritama kvalifitseeritult ja hoolsalt, järgides tööohutuse nõudeid ja kraana tootja tehasejuhiseid.

4.4. Kui pole teisiti kokku lepitud, peab kraanajuht järgima Rentniku objektil kehtestatud tööaega ja -reegleid, omama nõutavat kvalifikatsiooni ja sellekohast tõendit.

 

5. Kahjustuste Eest Vastutamine

5.1. Rentniku Vastutus Kahju Eest: Rentnik vastutab kahju eest, mis on põhjustatud nende tingimuste kohaselt loetletud kohustuste ja toimingute mittetäitmise või mittekohase täitmise tõttu, kui Rentnik ei suuda tõendada, et ta tegutses korrektselt. Rentnik on kohustatud maksma kokkulepitud tunnihinna kraana seisakuaja eest, mille põhjustas Rentniku süül tekitatud kahjustus, millest on maha arvatud ekspluatatsioonikulud. Ekspluatatsioonikulude alla kuuluvad kütuse ja määrdeainete kulud, samuti remondi- ja hoolduskulud.

 

5.2. Rendileandja Vastutus Kahju Eest: Rendileandja vastutab otseselt tekitatud isikliku/füüsilise ja materiaalse/varalise kahju eest, kui tõestatakse, et Rendileandja või tema poolt palkatud isik ei järginud tõstetöödel nõutud ohutus-/ettevaatusnõudeid või ei olnud piisavalt hoolas. Rendileandja ei vastuta kahjude ja takistuste eest, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud Rentnikule seoses kraana kahjustumise, kukkumise tõttu tekkinud tööseisaku või muude sarnaste töötõrgetega.

 

6. Tunnipõhine Renditasu

Rentnik maksab Rendileandjale kraana poolt teostatud töö eest tunnipõhise renditasu. Renditasu arvestatakse aja eest, mil kraana teeb Rentniku poolt määratud tööd, aja eest, mis kulub kraana liigutamiseks Rentniku objektil või erinevate objektide vahel, aja eest, mis kulub kraana noole pikendamiseks, demonteerimiseks, tõsteseadmete või tööriistade vahetamiseks Rentniku poolt määratud ülesande täitmiseks, ja aja eest, mil kraanat ei saa töökatkestuste või muude põhjuste tõttu regulaarselt tööajal kasutada, kui töökatkestus ei ole põhjustatud Rendileandja poolt. Kraana hooldusele ja remondile kuluvat aega ei loeta tööajaks. Renditasu makstakse täistundide eest, ja osaline tund ümardatakse lähima 15 minutini (15, 30, 45).

 

7. Kraana Ümberpaigutamine

Kraana ümberpaigutamise eest Rentniku objektile ja tagasi Tallinna piires tasutakse tunnipõhise renditasuna. Kui ümberpaigutamine toimub objektile, mis asub väljaspool Tallinna, kuid mitte rohkem kui 20 km kaugusel kraana asukohast, maksab Rentnik ümberpaigutuskulude hüvitamiseks 1,5 tunni renditasu. Kui ümberpaigutamine toimub objektile, mis asub rohkem kui 20 km kaugusel, maksab Rentnik vähemalt 2 tunni renditasu või kilomeetripõhist hüvitist või iga konkreetse juhtumi puhul eraldi kokkulepitud tasu/hüvitist ümberpaigutamise eest. Kui kraana ümberpaigutamine/deliveri objektile nõuab lisaraskuste ja tugi plaatide kasutamist, tasub nende tarnimise/deliveri eest lisatasu Rentnik. Kui kraanat või selle osi transporditakse Rentniku objektile ja tagasi erinevate transpordivahenditega, katab Rentnik kõik sellega seotud kulud.

 

8. Tööde Eest Tasumine

Rentnik on kohustatud tasuma rendi arve alusel, mille on esitanud Rendileandja, 10 kalendripäeva jooksul arve väljastamise päevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Makseviivituse korral on Rentnik kohustatud maksma viivist suuruses 0,2% viivitatud summast iga viivitatud kalendripäeva eest.

 

9. Lisatingimused

9.1. Kraanajuhtil on õigus keelduda ülesande täitmisest, kui tema hinnangul võib see põhjustada ilmset kahju endale, kraanale, Rentnikule või kolmandale isikule.

9.2. Rendileandja nõudmisel peab Rentnik tagama tööobjektil või selle vahetus läheduses asuva koha ja turvalisuse rentitud kraana hoidmiseks tööpauside ajal.

bottom of page